Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Ogólne

a) Zakres

Te warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji między firmą IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str 77, 55257 Budenheim, reprezentowaną przez jej kierownika. Mgr inż. Waldemar Sowiński (zwaną dalej www.hotel-pracowniczy.pl), a klientem oraz wchodzą w życie w momencie zawarcia umowy. Odmienne warunki klienta są niniejszym wyraźnie sprzeczne.

b) Specyfikacje

www.hotel-pracowniczy.pl to internetowy portal oferujący nieruchomości na wynajem wszystkich rodzajów dostawców: prywatnych i komercyjnych. Dla potencjalnych najemców nie jest konieczne, aby tworzyć konto użytkownika. Z kolei wystawca oferty najmu nieruchomości musi utworzyć konto sprzedawcy przed wystawieniem oferty i wybrać wstępnie istniejący pakiet.

c) Umowa o zamówieniu / dostępności

Językiem umowy jest niemiecki. Dostępność strony www.hotel-pracowniczy.pl jest gwarantowana w ramach możliwości technicznych i operacyjnych, biorąc pod uwagę interesy klientów, przy czym możliwe (na przykład w przypadku zaistnienia awarii serwera, interferencji) są tymczasowe i przejściowe ograniczenia.

d) Zmiana warunków

www.hotel-pracowniczy.pl ma prawo do późniejszej korekty i uzupełnienia ogólnych zasad i warunków w porównaniu do istniejących, o ile zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie lub inne okoliczności sprawiają, że umowny stosunek równoważności nie jest zakłócany. Późniejsza zmiana warunków będzie skuteczna, gdy klient nie wniesie sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni od daty powiadomienia o zmianie. www.hotel-pracowniczy.pl będzie wyraźnie informować Klienta o zmianie, milczenie Klienta  będzie uznawane za akceptację zmiany umowy i da możliwość przedstawienia wyraźnego oświadczenia za dany okres. Jeśli klient w danym czasie zgłosi sprzeciw, zarówno www.hotel-pracowniczy.pl jak i Klient mają prawo do wypowiedzenia umowy.

e) Opóźnienia usługowe

Za opóźnienia i brak wydajności systemu z powodu siły wyższej, oraz ze względu na nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności, którym nie można zapobiec z najwyższą starannością www.hotel-pracowniczy.pl obejmuje to w szczególności strajki, oficjalne lub sądowe zamówienia oraz przypadki niewłaściwego lub niewłaściwego samozasilenia, pomimo toczącej się sprawy ubezpieczeniowej) www.hotel-pracowniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności. Uprawniają one www.hotel-pracowniczy.pl do przesunięcia czasu danego wydarzenia. W przypadku niedostępności części wymienionych ograniczeń, www.hotel-pracowniczy.pl odstąpi od umowy. www.hotel-pracowniczy.pl zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta o niedostępności i zwróci bezzwłocznie koszty za okres braku funkcjonowania systemu.

§ 2 Konto użytkownika

a) Warunki ogólne

Konto użytkownika może zostać utworzone za darmo. Wymagane dane przez www.hotel-pracowniczy.pl do świadczenia usług to: imię i nazwisko, e-mail. Wpisy są potwierdzone przez kliknięcie przycisku "Rejestracja". Klient otrzymuje potwierdzenie e-mail i może, klikając na link zawarty w niej, włączyć uwierzytelnianie swojego konta. W ten sposób operacja rejestracji jest zakończona. Treść tej umowy odpłatnego użytkowania zostaną zapisane przez www.hotel-pracowniczy.pl i mogą być przeglądane na swoim koncie przez klienta po wysłaniu zgłoszenia.

b) Wypowiedzenie umowy licencyjnej

Klient może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie w formie pisemnej (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty). Wycofanie staje się faktem po wygaśnięciu zamówionych płatnych pakietów lub usług. www.hotel-pracowniczy.pl można zrezygnować z zawartej umowy z użytkownikiem w dowolnym momencie w okresie jednego miesiąca. www.hotel-pracowniczy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia kont użytkowników, które były nieaktywne przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 3 Konto dostawcy

a) Ogólne

Istnieją trzy różne pakiety, na podstawie których klienci mogą ustalać oferty wynajmu na www.hotel-pracowniczy.pl. Pakiety różnią się pod względem opcji aplikacji podczas tworzenia oferty najmu. Jest bezpłatny pakiet, pakiet plus i pakiet premium. 

b) Rezerwacja pakietu

Aby zarezerwować jeden z pakietów, użytkownik musi najpierw utworzyć konto użytkownika, a następnie zalogować się. Potem należy wybrać odpowiedni pakiet. W drugim etapie, dodawana jest pełna informacja na temat nieruchomości. W trzecim etapie, klient otrzymuje podgląd swojej reklamy. W czwartym kroku wprowadza swoje dane, w tym adres rozliczeniowy, o ile zarezerwował pakiet płatny, a przed potwierdzeniem przypisania otrzymuje podgląd płatności, klikając przycisk "zamów z płatnością". Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która nie stanowi umowy. www.hotel-pracowniczy.pl może przyjąć ofertę klienta poprzez aktywację oferty w ciągu dwóch dni roboczych. Treść zarezerwowanej umowy pakietowej jest przechowywana przez www.hotel-pracowniczy.pl i może być przeglądana przez klienta po wysłaniu rezerwacji na jego konto dostawcy.

c) Zmiana pakietu

Klienci, którzy posiadają już konto sprzedawcy za pośrednictwem wcześniejszych rezerwacji pakietów mogą przełączać pakiety na swoim koncie dostawcy. Ta zmiana jest możliwa tylko raz w okresie rozliczeniowym. Jeśli pakiet zostanie zmieniony w bieżącym okresie rozliczeniowym, zostanie dokonana proporcjonalna kalkulacja dla starego pakietu, a zmiana rozpocznie miesiąc dla nowego pakietu, który następnie zostanie obliczony odpowiednio dla całego miesiąca.

d) Ceny i fakturowanie

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. www.hotel-pracowniczy.pl wysyła faktury wyłącznie do klientów, którzy posiadają płatne pakiety wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e) Zaległości

Klient zalega z płatnościami, jeżeli zapłata nie zostanie odebrana w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania faktury przez www.hotel-pracowniczy.pl. Odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych są obliczane na podstawie stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego,, lub 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej Europejskiego Banku Centralnego, który w obrocie prawnym z konsumentem nie jest zaangażowany. Jeśli klient będzie zwlekał z płatnościami, www.hotel-pracowniczy.pl będzie zobowiązany dostarczyć zaległe grzywny w wysokości 2,50 euro za dodatkowe przypomnienie. Twierdzenie o wszelkich dalszych szkodach pozostaje nienaruszone. Klient ma możliwość udowodnienia, że firma nie poniosła żadnej szkody lub były one niewielkie. W przypadku niedotrzymania płatności konto użytkownika może zostać natychmiast zablokowane. 

f) Czas trwania i wypowiedzenie

Czas trwania płatnych pakietów wynosi 3, 6 lub 12 miesięcy. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Jeśli pakiet nie został zakończony pod koniec trwania umowy, czas pracy ulega wydłużeniu w wybranym okresie obowiązywania umowy. Klient może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni przed upływem danego terminu w formie pisemnej (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty). Konto pozostanie aktywne aż do zakończenia obecnego pakietu lub po upływie okresu próbnego i może być używane do tego czasu. Obecny okres rozliczeniowy musi zostać zapłacony przez klienta. www.hotel-pracowniczy.pl może rozwiązać umowę w dowolnym czasie w ciągu jednego miesiąca po upływie każdego okresu obowiązywania umowy.

§ 4 Odwołanie dla konsumentów w umowach zawieranych na odległość

Anulowanie

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres karencji wynosi czternaście dni od daty zamówienia. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać (np za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej)wyraźne stwierdzenie odstąpienia od niniejszej umowy na adres (IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str 77, 55257 Budenheim, Telefon :. + 49-170-5938158, Faks: + 49-6139-3556156, e-mail: philipp.sowinski@monteurzimmerguru .com). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, który nie jest oczywiście obowiązkowy.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji. 

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od Państwa, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany rodzaj dostawy był inny niż oferowane przez nas najtańsze pakiety standardowe) i spłacimy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie. W przypadku zwrotu używamy tej samej metody płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę.

Jeżeli zażądałeś, aby usługi zostały rozpoczęte w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę równą odsetkowi usług już dostarczonych przez Ciebie w momencie, gdy poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy Porównanie z całkowitą liczbą usług przewidzianych w umowie.

§ 5 Notowania

a) Ogólne

Klient ma możliwość oferowania w ramach danego pakietu swoich pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem. Klient zobowiązany jest do dostarczenia pod wynajem, niezależnie od faktu czy działa jako prywatny lub handlowy dostawca. Komercyjni dostawcy są zobowiązani do spełnienia prawnych obowiązków informacyjnych, w szczególności, informacji związanych z firmą.

b) Przyznanie praw

Za treść (obrazy, opisy oferty), która jest wprowadzona przez klienta na www.hotel-pracowniczy.pl zostaje przyznane niewyłączne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieograniczone, zbywalne, nieodwołalne prawo do używania we wszystkich znanych rodzajach zastosowania w odniesieniu do wszelkich praw autorskich i innych praw własności. Klient zobowiązuje się do umieszczenia tylko takich treści, w stosunku do których przyznanie prawa zostaną wprowadzone do www.hotel-pracowniczy.pl przez klienta.

c) Opis oferty

Klienci są zobowiązani do opisania oferty dokładnie i kompletnie. Oferty, które służą do innego celu aniżeli przyciągnięcia uwagi potencjalnych klientów lub posiadają obraźliwe sformułowania lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawa, prawa osób trzecich lub treści moralności są traktowane jako nadużycie i zostaną wyłączone lub usunięte bez wypowiedzenia www.hotel-pracowniczy.pl.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów takich sytuacji:

- Nieprawidłowe i / lub błędne informacje,
- Informacje wprowadzające w błąd,
- Oferty zaznaczone przez sztab selekcyjny jako nieprawdziwe, 
- Przekazywanie perspektyw pieniężnych usług internetowych i telefonicznych,
- Dane kontaktowe zostają ogłoszone dopiero po rejestracji opłat,

d) Odstępstwo

Klient zachowuje www.hotel-pracowniczy.pl od wszelkich roszczeń, które są dochodzonych przez osoby trzecie w odniesieniu do takich naruszeń przeciwko www.hotel-pracowniczy.pl. Obejmuje to także zwroty kosztów zastępstwa prawnego, które jest niezbędne.

§ 6 Odpowiedzialność i warunki prawne

a) Poufność danych / profile

Prawa klienta wynikające z niniejszej umowy nie podlegają przeniesieniu. Klient jest w pełni odpowiedzialny za odpowiedni zakres wspólnego użytkowania przez dodatkowych użytkowników stworzonych przez klienta w ramach konta dostawcy. Hasło, które umożliwia klientowi dostęp do osobistego obszaru, a tym samym do gromadzenia danych, musi być ściśle poufne i nie może być przekazywane stronom trzecim w żadnych okolicznościach. Klient podejmuje odpowiednie kroki i środki, aby uniemożliwić stronom trzecim zapoznanie się z jego hasłem. Za szkody spowodowane przez niewłaściwe użycie hasła, www.hotel-pracowniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności. Klient jest zobowiązany do regularnego przechowywania aktualnych informacji o treści i profilu, a także do natychmiastowego informowania www.hotel-pracowniczy.pl o nadużyciu jego profilu. 

b) Ograniczenia

Informacje uzyskane dzięki www.hotel-pracowniczy.pl mogą być wykorzystywane wyłącznie osobiście i wyłącznie w celach związanych z wynajmem oferowanych nieruchomości. Stosowanie zautomatyzowanych kwerend oraz skryptów w celu pobrania zawartości z www.hotel-pracowniczy.pl jest zabronione. Klient nie może zarówno częściowo, jak i w pełni korzystać z zawartości www.hotel-pracowniczy.pl by budować własną bazę danych lub w celu innego komercyjnego wykorzystania danych, odzyskiwania danych i dostarczania informacji. Wiązanie lub integracja bazy www.hotel-pracowniczy.pl lub poszczególnych elementów tej bazy danych z innymi bazami danych lub bazami danych meta jest zabronione.

§ 7 Odpowiedzialność

a) Zastrzeżenie

www.hotel-pracowniczy.pl i jej prawni przedstawiciele oraz pomocnicy są odpowiedzialni tylko za umyślne lub rażące niedbalstwo. O ile istotne zobowiązania umowne (w wyniku których takie obowiązki mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy) również zostały naruszone, to również powstaje niewielkie zaniedbanie. Odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla umowy, bezpośrednich szkód. W przypadku rażącego niedbalstwa naruszenia istotnych zobowiązań umownych, www.hotel-pracowniczy.pl ponosi odpowiedzialność wobec kontrahentów tylko w wysokości przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej średniej straty. 

b) Odpowiedzialność zdrowotna

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku urazu życia, kończyn czy zdrowia. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone przez wyłączenie odpowiedzialności. 

c) Tworzenie kopii zapasowych

www.hotel-pracowniczy.pl wykonuje efektywne kopie danych w ramach świadczenia usług, ale nie przyjmuje żadnej ogólnej gwarancji bezpieczeństwa danych dla danych przesyłanych przez użytkownika. Użytkownik jest również odpowiedzialny za tworzenie regularnych kopii zapasowych swoich danych w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec utracie danych. www.hotel-pracowniczy.pl dołoży należytej staranności w dostarczaniu uzgodnionej usługi i zapewni kopię zapasową danych wymaganą wiedzą. Jednakże www.hotel-pracowniczy.pl nie gwarantuje, że przechowywane treści lub dane dostępne dla użytkownika nie zostaną przypadkowo uszkodzone lub sfałszowane, zagubione lub częściowo usunięte.

d) Treść

Witryna www.hotel-pracowniczy.pl zawiera głównie treści pisane przez użytkowników. www.hotel-pracowniczy.pl usunie treść, gdy istnieją przesłanki wskazujące na naruszenie tych warunków, prawa lub praw osób trzecich. www.hotel-pracowniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do zbioru zawartości strony trzeciej tylko jako usługodawców. Posiadacze praw autorskich i praw własności intelektualnej mogą zgłaszać naruszenie oferty i poprosić o usunięcie. www.hotel-pracowniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości zamieszczone na stronie internetowej utworzonej przez osoby trzecie.

§ 8 Postanowienia końcowe

a) Jurysdykcja

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest zarejestrowana siedziba www.hotel-pracowniczy.pl w Budenheim, pod warunkiem, że klient jest kupcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi na mocy prawa publicznego lub jeżeli klient nie ma jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec.

b) Wybór prawa

W zakresie, w jakim nie istnieją sprzeczne przepisy ustawowe zgodnie z prawem wewnętrznym klienta, prawo niemieckie uważa się za uzgodnione, z wyłączeniem Konwencji ONZ o sprzedaży. 

c) Rozdzielność

Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych warunków.